Superlegalizace

Zajišťujeme superlegalizaci všech českých dokumentů, a to vč. soudně ověřeného překladu.

Superlegalizace (legalizace) veřejné listiny ověřuje pravost podpisů a otisků úředních razítek a pečetí na této veřejné listině. Superlegalizace se nevyžaduje v případě, že tak stanoví mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána. Takovou mezinárodní smlouvou je například Úmluva o  zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin, přijatá v Haagu dne 5. 10. 1961, která odstranila mezi smluvními státy požadavek superlegalizace a nahradila jej zvláštní doložkou, která se nazývá apostila /apostille/.

Superlegalizací se opatřují nejčastěji úřední dokumenty, jako jsou oddací listy, rodné listy, výpisy z obchodního rejstříku, výpisy z rejstříku trestů, plné moci, rozsudky a diplomy.

Související právní předpisy:

  • zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
  • Vídeňská úmluva o konzulárních stycích (Vídeň, 24. duben 1963), publikována vyhláškou č. 32/1969 Sb.
  • Evropská úmluva o zrušení ověřování listin vyhotovených diplomatickými zástupci nebo konzulárními úředníky (Londýn, 7. červen 1968), publikována sdělením č. 287/1998 Sb.
  • Úmluva o  zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin (Haag, 5. říjen 1961), publikována sdělením č. 45/1999 Sb.
  • dvoustranné smlouvy upravující osvobození od ověření