Překlady právních textů a úředních dokumentů

Právní texty i jejich překlady pracují s právním jazykem, tedy tou oblastí odborného jazyka, kterou používají právníci, advokáti, soudci a jiní uživatelé právního jazyka k formulování zákonných práv, zákonných povinností a právních analýz. Soubor ustálených odborných termínů, které se přitom používají, se nazývá právní terminologie. Právní terminologie bývá společně s teologickou terminologií nejstarší terminologickou soustavou jednotlivých národních jazykových soustav.

Právní texty i jejich překlady musí být formulovány jednoznačně, srozumitelně, terminologicky jednotně, jazykově a stylisticky bezvadně. Pro překlady právních textů pak platí, že musí ekvivalentně přenášet informaci z výchozího jazyka do jazyka cílového.

Jazyk úředních dokumentů má tendence k ještě výraznější šablonovitosti vyjadřování. Pro překlady úředních dokumentů platí totéž co pro právní texty, zejména pak jsou-li vyhotovovány jako soudní / úřední překlady.

 

Naše služby v oblasti právních překladů a překladů oficiálních listin

Překládáme smlouvy, zápisy z valných hromad, plné moci, podpisové vzory, výpisy z RT a OR, rodné listy, oddací listy, úmrtní listy, diplomy, osvědčení, certifikáty, výpisy z RT, vysvědčení o způsobilosti k uzavření manželství, technické průkazy, rozsudky, zákony, vyhlášky, smlouvy...