Superlegalizace

Co je to superlegalizace?

Superlegalizace neboli vyšší ověření listin je úkon správního orgánu, kterým se ověřuje veřejná listina nebo listina již jednou úředně ověřená za účelem jejího použití v zahraničí.

Superlegalizaci českých listin provádí ústřední orgán státní správy nadřízený orgánu, který listinu vydal. Po něm následuje další ověření podpisu a úředního razítka daného nadřízeného orgánu státní správy Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a nakonec ještě ověření diplomatickým nebo konzulárním úřadem státu, na jehož území má být listina použita.

Superlegalizace se nevyžaduje v případě, kdy je uzavřena mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, např. Úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin z 5. října 1961, jež odstranila mezi smluvními státy požadavek superlegalizace a nahradila jej zvláštní doložkou, tzv. apostille (apostilla / apostila).

Má-li být v cizině uznána veřejná listina, kterou vydal nebo ověřil v rámci své pravomoci a působnosti orgán ČR je třeba, aby tato listina byla nejenom legalizována resp. superlegalizována, ale i náležitým způsobem přeložena do příslušného úředního jazyka dané země.

Naše služby

 Zajišťujeme komplexní legalizační servis pro listiny a dokumenty:

  • legalizace - vyšší ověření listin ve formě apostille (apostilla / apostila) pro všechny české dokumenty
  • legalizace - vyšší ověření listin ve formě superlegalizace pro všechny české dokumenty
  • soudně / úředně ověřené překlady legalizovaných listin, dokumentů a ověřovacích doložek do příslušného jazyka
  • všechna další procedurálně požadovaná legalizační ověření tak, aby vaše listiny a dokumenty mohly být bez dalších průtahů akceptovány v zemi určení

Výše uvedené služby poskytujeme ve standardních i expresních termínech.

Nejčastěji superlegalizované listiny

Nejčastěji se superlegalizují matriční dokumenty, jako jsou oddací listy a rodné listy, dále pak výpisy z obchodního rejstříkudiplomyplné moci a řada dalších listin požadovaných při úředních úkonech v zahraničí.

Máte další dotazy k superlegalizaci?

V případě dalších dotazů k legalizaci nás neváhejte kontaktovat. Jsme tu pro vás!